ATENCIÓ USUARIS DE VMP
Suggerim circular amb major responsabilitat per evitar que en les pròximes reunions de la DGT ningú pugui justificar el fet d’imposar assegurança obligatòria als VMP, vehicle que, si circula correctament, no genera un perill tal que hagi de cobrir-se mitjançant assegurança.

Per a això et suggerim t’informis bé de la normativa i per suposat estar sempre atent per complir-la.

Normativa VMP nacional (en vigor 2021.01.02): https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13969

Reglament de Palma:
http://www.mobipalma.mobi/wp-content/uploads/2020/11/Boib_Decret_VMPs.pdf

(Per favor comparteix si estàs d’acord ^_^)